Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTvN 84-06

Het juninummer is uit!

Het Tycho Brahe museum

In het juninummer een uitgebreid artikel over het leven van de Deense astronoom Tycho Brahe. Foto: Roeland Boot.

Vorige Volgende

Richtlijnen voor auteurs

0. Illustraties

Illustraties hebben niet direct te maken het schrijven van een artikel, maar horen er wel bij. Om het proces van het drukklaar maken van illustraties soepel te laten verlopen, enkele stelregels:

 - illustraties aanleveren als losse bestanden en liever niet in Powerpoint, Word of dergelijke programma's
 - ai- en eps-bestanden zijn voor ons het makkelijkst om mee te werken
 - jpg-, psd- of tiff-bestanden met een resolutie van 300 DPI en een afmeting van 10 x 15cm (~1200 x 1800 beeldpunten), dit is in de meeste gevallen voldoende
 - voor de voorpagina geldt een minimale afmeting van 17 x 20 cm (b x h) met een resolutie van 300 DPI  (~2000 x 2400 beeldpunten) 

Uiteraard helpt de redactie waar nodig en houdt zij ook de kwaliteit van de illustraties in de gaten.

1. Achtergrond

Lang artikel

Maximaal 2000 woorden (ongeveer 4 pagina's), bondige kop, eventueel met chapeau, inleiding max 100 woorden, tussenkopjes na steeds 300 woorden. Artikel over eigen onderzoek. Maximaal 7 referenties. Niveau: de algemene lijn moet te volgen zijn door een tweedejaars student natuurkunde. Populariserend schrijven wordt aangemoedigd. Details worden uitgewerkt in kaders. Gebruik van formules beperken tot de meest essentiële, liefst in aparte kaders. Het uitleggen van basiskennis of specialistische kennis in een apart kader. Minimaal 1 figuur of illustratie per 500 woorden. Biografie auteur: ongeveer 60 woorden en een pasfoto. Gevraagd door redactie of spontaan aangeboden door lezers (liefst eerst overleggen met redactie).

Frontlinie

Kort artikel naar aanleiding van een recente publicatie in Science, Nature, PRL of een ander belangrijk wetenschappelijk tijdschrift. Maximaal 1000 woorden, bondige kop, eventueel met chapeau, minimaal 2 illustraties. Gevraagd door redactie of spontaan aangeboden door lezers (liefst eerst overleggen met redactie).

Interview

Fysicus op een bijzondere plaats of in een bijzondere situatie vertelt (maximaal 2000 woorden met foto's).

De uitdaging

De uitdaging is een rubriek waarbij de lezer wordt uitgedaagd om enkele pittige vraagstukken op te lossen. Het niveau is gelijk aan de Olympiade-vragen en dus zeer geschikt om natuurkundetalenten op het vwo extra verdieping te bieden, maar kunnen ook studenten en afgestudeerden uitdagen. Een artikel in de rubriek De uitdaging moet op 1 pagina passen. Het artikel kent een korte inleiding van maximaal 300 woorden. Denk bijvoorbeeld aan een stukje over de wetenschapper die met zijn uitvinding/theorie het mogelijk maakt de breinbrekers op te lossen (bijvoorbeeld over Newton als de vragen over klassieke mechanica gaan). Het maximum aantal vragen is 3, waarbij enkele subvragen zijn toegestaan (hooguit a, b en c). Een kleine tekening die het vraagstuk verheldert, wordt zeer op prijs gesteld. Een ruwe schets of een plaatje van internet als voorbeeld is voldoende, de redactie van het NTvN zorgt voor de uitwerking en eindversie waardoor een herkenbare stijl gewaarborgd is. De antwoorden zullen achterin geplaatst worden, in het zelfde tijdschrift als de vragen. De uitwerking van de vragen worden ongeveer gelijktijdig met het uitkomen van het tijdschrift met de vraagstukken op de ntvn-site geplaatst.

Nieuws

Nieuwsberichten, gerelateerd aan fysica, vanuit universiteit, hbo, voortgezet onderwijs, bedrijf, maatschappij, politiek, vakgebieden, studenten. Tekst (100-400 woorden) met illustraties. Aangeleverd door persberichten, redactieleden of lezers.

In Memoriam

Maximaal 500 woorden, met foto.

Ken uw Klassieken

Bespreking van een klassiek-natuurkundige publicatie, manuscript of boek. Daarbij dient de bron vermeld te worden (naam van de auteur, titel van boek/artikel, uitgever, jaartal, enzovoort). Mag kort beschreven zijn, 600 woorden of minder, maar ook langer tot maximaal 2000. Formules en (oorspronkelijke) figuren ter illustratie, per 500 woorden minimaal een. Met tekstverwijzingen.

Cultuurkunde

In de rubriek Cultuurkunde is er ruimte voor natuurkundegerelateerde kunst. Dit kan bijvoorbeeld een gedicht, een foto van een beeld, een cartoon, een tekening of een citaat zijn. Heeft u ook iets origineels voor deze rubriek? Stuur het dan in met (indien van toepassing) een korte beschrijving van maximaal 100 woorden.

Ingelijst

Natuurkunde in beeld. Een mooie/kunstzinnige foto van 'iets' dat met natuurkunde te maken heeft: bijvoorbeeld uitkomst van een experiment, bijzonder materiaal of meetapparatuur. In 100 woorden een korte uitleg wat er op de foto te zien is. Artist's impressions worden in principe afgewezen.

2. Mening

Boekrecensie

400-800 woorden. Persoonlijke mening over een boek. Vermeld apart: prijs, uitgever, jaartal, ISBN-nummer. Liefst met illustratie (voorkant van het boek). Een boekrecensie moet aan de volgende kwalificaties voldoen:

  • Het te bespreken boek mag hoogstens vier jaar oud zijn.
  • Vakstudies van buitenlandse auteurs worden doorgaans niet besproken. Alleen boeken van buitenlandse auteurs van 'algemeen belang' worden besproken. 
  • Vakstudies en boeken van 'algemeen belang' van Nederlandse auteurs worden bij voorkeur besproken.

Museumbezoek

Maximaal 1000 woorden. Persoonlijke mening over een museum / tentoonstelling. Liefst met illustraties.

Column

400 woorden. Persoonlijke mening van een door de redactie gevraagde vlotte schrijver.

Reactie

Een reactie op een uitspraak of artikel uit een voorgaand nummer. Een reactie dient kort en krachtig te zijn.

3. Het leven rondom de fysica

Leukje

Bondige beschrijving van een helder inzicht, een verrassend verband, een fraaie analogie. Dat wat natuurkunde zo'n leuk vak maakt. Specifieke achtergrondkennis is niet nodig; middelbare school/propedeuse volstaat. Minimaal gebruik van formules. 500 tot 700 woorden en een passende illustratie.

Ingelijst

Grote afbeelding (ongeveer 20 bij 20 cm met een resolutie van minimaal 300 pdi) van een esthetisch bijproduct van het uitoefenen van het natuurkundevak. De afbeelding wordt vergezeld van een tekst van maximaal 100 woorden die vertelt wat er op de afbeelding te zien is.

Loopbaan

Een kort artikel van ongeveer 800 woorden in interviewstijl over de loopbaan van een fysicus. Hierbij komt een wat grotere foto van de persoon in werksituatie plus een kleine (pas)foto.

URL van de maand

Bespreking van een leuke fysica-gerelateerde internetpagina. Tekst van maximaal 350 woorden, korte titel en illustratie.

4. Agendaberichten

Aankondigingen van congressen, colloquia, cursussen, congressen, e.d. (maximaal 150 woorden en eventueel met een illustratie).

5. Procedure

Alle artikelen kunnen gestuurd worden naar het redactiesecretariaat (bij spontaan aanleveren, stuurt u eerst kort het idee voor een artikel). De redactie bekijkt het verhaal. Als het artikel niet geschikt is kan de redactie, eventueel in overleg met andere redactieleden of deskundigen, besluiten het artikel niet in het tijdschrift op te nemen. Als het wel bruikbaar is, wordt in overleg met de auteur eventueel correcties en verbeteringen aangebracht. Er worden drie redacteurs aangewezen die het artikel grondig doornemen en van commentaar voorzien. De behandelende redacteur verwerkt het commentaar in overleg met de auteur. De definitieve versie gaat naar het redactiesecretariaat. Het verhaal wordt gezet, en de laatste tekstuele correcties worden doorgevoerd. De hoofdauteur ontvangt een drukproef ter controle. Deze procedure geldt voor alle hierboven genoemde artikelen, behalve voor de agendaberichten. Deze worden opgenomen, maar hier krijgt u geen drukproef van.

Tekst

Liefst aanleveren in een Word-document per e-mail. Mocht u niet over Word beschikken dan is OpenOffice een goed (en gratis) alternatief.

Figuren

Liefst digitaal per e-mail, zie voor meer info bovenaan de pagina.

Bijschriften

Maximaal 50 woorden, in het Nederlands en met decimale komma's.

Eenheden, spelling

SI-eenheden volgens 'Symbols, units, nomenclature and fundamental constants in physics' (IUPAP-25). Voorkeurspelling volgens de Woordenlijst Nederlandse Taal ('het groene boekje'). Variabelen en constanten cursief, vectoren vet en cursief. De redactie stelt het op prijs te worden ingelicht als het artikel of belangrijke delen daaruit aan andere tijdschriften is/wordt aangeboden. De auteursrechten van alle tekstuele en grafische bijdragen in het NTvN liggen bij de betreffende auteur(s).

6. Auteursrechten

De NNV ontvangt jaarlijks van de Stichting Reprorecht een uitkering in het kader van de Auteurswet (repartitie). Deze auteursrechten worden collectief ingezet voor de ontwikkeling van het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde.