Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTvN 84-06

Het juninummer is uit!

Het Tycho Brahe museum

In het juninummer een uitgebreid artikel over het leven van de Deense astronoom Tycho Brahe. Foto: Roeland Boot.

Vorige Volgende

Prijsvraag

English follows Dutch

------

De vierentwintigste NTvN-prijsvraag voor promovendi, pas-gepromoveerden.

Iedere (aanstaande) natuurkundige die in het tweede jaar of verder van zijn of haar promotieonderzoek zit of die gepromoveerd is na 1 januari 2016 wordt uitgenodigd mee te doen aan de prijsvraag voor promovendi, pas-gepromoveerden en doctorandi. Deze prijsvraag wordt georganiseerd door het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde. Ook niet-natuurkundigen die gepromoveerd zijn op een onderwerp dat gerelateerd is aan de fysica kunnen deelnemen. De deelnemers worden uitgedaagd om een goed en leesbaar artikel te schrijven over hun promotieonderzoek (doctoraatsverhandeling) op het gebied van de natuurkunde.

Lezersdoelgroep:

Nederlandstalige (aankomende) fysici: studenten (hbo/universiteit), medewerkers in onderwijs, onderzoek of bedrijfsleven, gepensioneerden.

Richtlijnen prijsvraagartikel:

 • Het artikel moet gaan over het promotieonderzoek, niet over een willekeurig onderwerp; 
 • Het artikel moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor natuurkundigen buiten het betreffende vakgebied; 
 • Geschreven in het Nederlands of Engels (voor diegenen die het Nederlands niet machtig zijn);
 • Totaal aantal woorden: maximaal 2000 woorden, dit is inclusief figuurbijschriften, referenties, biografie van de auteur, kop en tussenkoppen, enzovoort (artikelen die deze limiet overschrijden worden geweigerd); 
 • Bondige kop, eventueel met chapeau; 
 • Inleiding 100 woorden; 
 • Tussenkopjes na steeds ±300 woorden; 
 • Jargon vermijden of goed uitleggen; 
 • Zo min mogelijk formules (indien toch nodig zoveel mogelijk in een kader plaatsen); 
 • Een goede verhouding tussen tekst en illustraties (minimale resolutie illustraties: 300 dpi); 
 • Wetenschappelijke biografie van auteur (maximaal 60 woorden) en pasfoto; 
 • Het artikel moet zelfstandig door de deelnemer geschreven zijn; 
 • Het artikel mag niet eerder gepubliceerd/verschenen zijn. 

Aanlevermethode prijsvraagartikel:

Inzendingen dienen digitaal te worden verstuurd in de vorm van een Worddocument met daarin opgenomen de figuren en andere toebehoren. 

Beoordeling inzendingen:

De redactie stelt de prijswinnaars vast op voorstel van een jury uit haar midden. De drie beste artikelen worden geplaatst in het NTvN. Tevens is voor de drie beste artikelen een geldprijs beschikbaar: 1000 euro voor de nummer 1, 750 euro voor de nummer 2 en 500 euro voor de nummer 3. De prijzen worden overhandigd tijdens FYSICA 2019 op vrijdag 5 april 2019, het jaarlijkse congres van de NNV.

Deadline insturen:

De artikelen moeten voor 1 december 2018 gezonden worden aan ntvn@ntvn.nl.

Meer informatie:

Bel of e-mail Esger Brunner of Marieke de Boer: Telefoon: 020 - 59 222 50 E-mail: ntvn@ntvn.nl.

 

------

 

The twenty-third NTvN award for Ph.D. students and recently-graduated Postdocs

Any (future) physicist in the second year or above his or her doctoral research, or who obtained her/his PhD after January 1 2016, is invited to participate in this contest for Ph.D. students and Postdocs who have recently graduated. Non-physicists who performed Ph.D. research on a topic that is related to physics can also participate. Participants are challenged to submit a good, coherent, fluent article on their research (dissertation).

Target Readers:
Dutch (upcoming) physicists: students (college/university); employees in education, research or business; pensioners.

Contest Article Guidelines:
• The article should be about the Ph.D. research, not about any other topic;
• The article must be legible and understandable to physicists outside their field;
• The article must be written in Dutch or English (for those who do not speak Dutch);
• Total words: 2000 words maximum, which includes figure captions, references, biography of the author, headings and subheadings, etc. (manuscripts that exceed this limit will be rejected);
• Concise title;
• Introduction (100 words maximum);
• Subheadings after every 300 words;
• Explain any jargon (or even better, try to avoid jargon);
• Minimal use of formulas (if unavoidable, make use of a separate box);
• A good ratio of text to illustrations (minimum resolution of graphics: 300 dpi);
• Scientific biography of the author (maximum 60 words) with a photo;
• The manuscript must be written independently by the contestant;
• The content of the manuscript should not have been published previously.

Submission of the manuscript:
Submissions should be sent digitally in the form of a Word document to ntvn@ntvn.nl. Any figures or other related matter or attachments should be incorporated/embedded in the Word file and not sent separately. 

Reviewing the submissions:
A jury, consisting of members of the editorial board of the journal, will prepare a proposal for the three best submissions. The editorial board will ultimately decide who the winners will be. The three best submissions will be published in the Dutch Journal of Physics (NTvN). Additionally, the winning authors will obtain a cash prize: first prize 1000 euro, second prize 750 euro and third prize 500 euro. The prizes will be awarded during FYSICA 2019, om Friday April 5, the annual meeting of the NNV.

Submission deadline:
The manuscript must be submitted to ntvn@ntvn.nl before December 1, 2018.

For more information:
Contact Esger Brunner or Marieke de Boer on 020 5922250, or send an e-mail to ntvn@ntvn.nl.